Uvjeti korištenja i opći uvjeti poslovanja

Franck d.d.

1. Predmet Općih uvjeta

Ovim Općim uvjetima poslovanja Franck d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Vodovodna 20, OIB: 07676693758, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080000209 („Prodavatelj“) uređuje odnose između Prodavatelja kao pružatelja usluga informacijskog društva s jedne strane, te posjetitelja internetske stranice www.franck.eu, kao i povezanih mikrostranica, i kupaca proizvoda Prodavatelja ponuđenih u internetskoj trgovini Prodavatelja dostupnima na internetskoj stranici Prodavatelja shop.franck.eu („Webshop“). Općim uvjetima se detaljnije uređuje postupak korištenja internetske stranice, Webshopa, naručivanja, ugovaranja, dostave, plaćanja i reklamacija proizvoda Prodavatelja.

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja naruči proizvod iz ponude Prodavatelja putem Webshop-a, a čija narudžba bude prihvaćena od strane Prodavatelja, sve na način utvrđen ovim Općim uvjetima („Kupac“). Posjetitelj je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na internetske stranice Prodavatelja, te razgledava ponudu proizvoda i/ili podnese narudžbu proizvoda Prodavatelju („Posjetitelj“).

Korištenjem internetske stranice te podnošenjem narudžbe na način utvrđen ovim Općim uvjetima, Kupac/Posjetitelj prihvaća ove Opće uvjete i njihovu primjenu. Prodavatelj može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete, te će tako promijenjene Opće uvjete objaviti na internetskoj stranici.

vi Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora o kupnji proizvoda koji se nalaze u ponudi Webshopa, te isti istodobno predstavljaju i obavijest iz članka 57. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19; „ZZP“), obavijest iz članka 12. Zakona o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 130/11, 36/09, 30/14, 32/19; „ZET“), kada je s obzirom na način podnošenja narudžbe primjenjivo, te obavijest iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („GDPR“) te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora.

2. Sklapanje ugovora o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja sklopljen je u trenutku kada Prodavatelj prihvati narudžbu Kupca te će Prodavatelj o činjenici sklapanja ugovora e-mail porukom obavijestiti Kupca da je ugovor sklopljen. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku primitka potvrde Prodavatelja o narudžbi na e-mail adresu Kupca. Kupnjom proizvoda putem Webshopa smatra se da je Kupac pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio Opće uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora.

Kupci i Posjetitelji su upoznati te prihvaćaju da Prodavatelj nema obvezu prihvatiti narudžbu ako ista na bilo koji način ne odgovara uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima te bilo kojim drugim uvjetima naručivanja, odnosno kupnje objavljenih na Webshopu.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac/ Posjetitelj je pregledom Webshopa i putem ovih Općih uvjeta i pristajanjem na njih, u primjerenom roku prije kupovine na daljinu obaviješten o:

 • tvrtki ili nazivu, matičnom broju, osobnom identifikacijskom broju, sjedištu, telefonskom broju i adresi elektroničke pošte Prodavatelja
 • proizvodu koji se nudi te njegovu nazivu,
 • glavnim obilježjima proizvoda,
 • cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, te načinu izračuna cijene proizvoda,
 • troškovima prijevoza i isporuke proizvoda,
 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora,
 • načinu i uvjetima plaćanja te načinu, uvjetima i vremenu isporuke proizvoda,
 • načinu rješavanja prigovora Kupaca,
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora,
 • potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije,
 • situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda,
 • uslugama koje se nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), ako je primjenjivo,
 • jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, ako je primjenjivo,
 • razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede,
 • trajanju ugovora te uvjetima otkaza i raskida ugovora,
 • minimalnom roku u kojemu je Kupac vezan ugovorom, ako je primjenjivo,
 • funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući i potrebne mjere tehničke zaštite tih sadržaja, ako je primjenjivo,
 • interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju Prodavatelj ako je primjenjivo, zna ili bi morao znati,
 • mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih Kupac može koristiti.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac i Posjetitelj su putem ovih Općih uvjeta i putem Pravila privatnosti na stranici Webshopa nadalje obaviješteni i o svrhama i osnovi obrade osobnih podataka, rokovima pohrane, te svim drugim informacijama iz članka 13. GDPR-a.

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem za kupnju proizvoda je jednokratan ugovor o kupnji proizvoda koji je realiziran isporukom proizvoda od strane Prodavatelja te izvršenim plaćanjem od strane Kupca.

3. Narudžba i registracija

Kupac koji je fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje suprotno ovoj odredbi.

Proizvodi koji se mogu naručiti na temelju ovih Općih uvjeta ponuđeni su u Webshopu Prodavatelja dostupnoj na internetskim stranicama.

Narudžba se podnosi tako da Kupac za izabrane proizvode na Webshopu predaje narudžbu odabirom i potvrđivanjem odgovarajućih opcija. Narudžba je konačno podnesena u trenutku kada Kupac na Webshopu označi potvrdu opcije, ovisno o metodi plaćanja „Naruči“ ili „Nastavi s plaćanjem“ . Kupac će informaciju o prihvatu narudžbe dobiti na e-mail adresu navedenu u narudžbi kojom će biti potvrđeno da je narudžba zaprimljena.

4. Obavijest o proizvodima i uslugama

Prodavatelj se obvezuje putem Webshopa davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima koji se mogu naručiti.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno mogu predati putem Webshopa moguće je da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene ili ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojih proizvoda ili usluga koje pruža, kao i promjene sadržaja u Webshopu, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

Ako Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca/Posjetitelja telefonski ili putem elektroničke pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac u tom slučaju ima mogućnost zatražiti zamjenski proizvod. Ako se Kupac/Posjetitelj ne odluči za zamjenski proizvod, inicijalna narudžba smatrat će se otkazanom, o čemu će Kupac/Posjetitelj dobiti obavijest putem telefona, elektroničke pošte ili na adresu naznačenu prilikom postupka podnošenja narudžbe.

Slike proizvoda na Webshopu su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

5. Cijene

Cijene proizvoda u Webshopu istaknute su za svaki pojedini proizvod, izražene su u eurima (EUR), uključuju PDV, te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku podnošenja narudžbe. Proizvodi se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na datum isporuke.

U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave koji se posebno plaćaju.

Prodavatelj napominje kako postoji mogućnost nastanka greške pri unosu cijena i podataka o proizvodu u Webshop. U slučaju nastanka takve greške, Prodavatelj će postupiti sukladno članku 10. ovih Općih uvjeta.

6. Posebni oblici prodaje

Prodavatelj ima pravo periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonska sniženja i druge posebne oblike prodaje.

Takvi proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim Kupcima/Posjetiteljima ili će biti dostupni Kupcima/Posjetiteljima određene, točno specificirane skupine, uz točno navođenje svih uvjeta i rokova trajanja takvih posebnih oblika prodaje.

Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje, Prodavatelj neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na takvu prodaju kojoj je istekao rok.

7. Plaćanje kupljenih proizvoda

Plaćanje kupljenih proizvoda moguće je izvršiti kreditnim, debitnim, prepaid i poslovnima karticama  ili po pouzeću (gotovinom) prilikom dostave pošiljke.

U slučaju kartičnog plaćanja, moguće je izvršiti plaćanje sljedećim karticama: MasterCard, Visa i Maestro. Prodavatelj je sigurnost kartičnog plaćanja povjerio društvu Monri Payments d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 54, OIB: 82551932122. Nakon odabira ovog načina plaćanja, Kupac izravno pristupa zaštićenoj SSL sigurnosnoj vezi u koju upisuje broj kartice za plaćanje. Ova je veza zaštićena minimalno 128-bitnom enkripcijom protokolima, i tako osigurana od krađe identiteta i prijevara. Kao i na svakom drugom prodajnom mjestu, banka provjerava i potvrđuje ispravnost kartice. Nakon popunjavanja formulara Kupac potvrđuje transakciju i dovršava proces naručivanja nakon čega na naznačenu e-mail adresu dolazi obavijest Prodavatelja o potvrdi narudžbe. Iznos terećenja kartice može biti jednak ili manji autoriziranom ako Kupcu iz nekog razloga nije moguće isporučiti sve naručene proizvode o čemu će Kupac biti obaviješten.

Ako proces plaćanja karticom nije uspješno dovršen, sustav će automatski otkazati narudžbu.

Nakon uspješno dovršenog procesa plaćanja na e-mail adresu Kupca stiže potvrda narudžbe, a Prodavatelj će zatim pristupiti isporuci naručenih proizvoda.

Podaci o karticama se nigdje ne zapisuju ili pohranjuju te su nedostupni djelatnicima Prodavatelja ili bilo kojim suradnicima, osim poslovnim bankama s kojima surađuje Prodavatelj.

U slučaju plaćanja po pouzeću Kupac je dužan platiti proizvod prilikom preuzimanja istog. Račun za naručeni proizvod Kupac je dužan podmiriti dostavljaču prilikom dostave naručenog proizvoda. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca prilikom dostave pošiljke.

Potvrđivanjem opcije za zaprimanje računa u elektronskom obliku na sučelju web prodaje, kupac daje suglasnost za zaprimanje računa u elektronskom obliku sukladno čl. 63.a Općeg poreznog zakona. Izdani fiskalizirani račun će biti dostavljen putem elektronske pošte u zaštićenom PDF formatu sukladno čl. 63.a Općeg poreznog zakona te čl. 80. st. 1. i 5. Zakona o PDV-u i čl. 161. st. 1. Pravilnika o PDV-u. Ukoliko kupac ne da suglasnost za zaprimanje računa u elektronskom obliku, račun će biti priložen u pošiljci (u svakoj od pošiljaka ako se naručena roba isporučuje u više pošiljaka).

8. Dostava kupljenog proizvoda

Putem Webshopa moguće je izvršiti kupnju proizvoda isključivo na teritoriju Republike Hrvatske što podrazumijeva i dostavu kupljenih proizvoda isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. Dostavu kupljenog proizvoda obavlja Prodavatelj radnim danom putem ugovorenog dostavljača na adresu koju je Kupac naznačio prilikom podnošenja narudžbe. Dostava se obavlja na području cijele Republike Hrvatske. Rok isporuke je od 1 do 5 radnih dana od potvrde narudžbe. Za narudžbe potvrđene do 14 sati od ponedjeljka do petka, Prodavatelj će isti dan izdati elektronski nalog dostavnoj službi - DPD-u, a za narudžbe izvršene nakon tog vremena, nalog će biti izdan drugi dan. Po zadavanju naloga DPD-u od strane Prodavatelja, dostave će se izvršavati prema općim uvjetima pružatelja poštanskih usluga.

Prodavatelj zadržava pravo da pojedinu narudžbu podijeli u više pošiljaka ako su naručeni artikli u različitim skladištima ili ako dio naručenih artikala trenutno nije na zalihi. U slučaju višekratnih dostava iz iste narudžbe Kupac ne snosi dodatne troškove dostave (dostava se naplaćuje jednom po narudžbi, bez obzira na broj pojedinačno dostavljenih artikala).

Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač je dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi Kupac.

Rokovi za dostavu računaju se od trenutka prihvaćanja narudžbe iz članka 3. ovih Općih uvjeta.

U slučaju više sile i/ili drugih izvanrednih situacija prema ocjeni Prodavatelja i bez obzira je li za iste proglašeno izvanredno stanje od strane nadležnih tijela, Kupac je upoznat s time da postoji mogućnost usporenog pružanja usluga ili njezine djelomične ili čak potpune uskrate, u bilo kojoj fazi narudžbe odnosno isporuke. Kupac prihvaća da u takvim okolnostima Prodavatelj može odstupiti od ovih Općih uvjeta te uslugu pružiti u opsegu koji mu je u tom trenutku logistički, asortimanski i operativno prihvatljiv, uključujući, ali ne ograničavajući se na pravo da u cijelosti ili djelomično onemogući pristup Webshopu, naručivanje proizvoda i isporuku već naručene robe.

Ako dostavu proizvoda nije moguće izvršiti, u skladu s općim uvjetima pružatelja poštanskih usluga, te je proizvod vraćen Prodavatelju, smatrat će se da je Kupac otkazao narudžbu. U tom slučaju Kupac je obvezan naknaditi sve izravne troškove Prodavatelja radi dostave i povrata proizvoda, te u tom slučaju Prodavatelj ima pravo zadržati na ime takvih troškova i iznos, odnosno dio iznosa naplaćenog na ime kupoprodajne cijene. Kupac ima pravo zatražiti od Prodavatelja novu dostavu svoje narudžbe, uz obvezu podmirivanja dodatnih troškova koje Prodavatelj može imati u tom slučaju.

U slučaju nemogućnosti dostave naručenog proizvoda unutar pošiljke mase veće od 31,5 kg ili dulje od 175 cm ili pomicanja termina dostave, Prodavatelj će obavijestiti Kupca putem elektroničke pošte ili telefonski o nastalim okolnostima, te će pokušati dogovoriti novi termin ili način dostave proizvoda. U navedenom slučaju, Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za takvo kašnjenje ili nemogućnost isporuke/dostave.

Prodavatelj naplaćuje Kupcu uslugu dostave u iznosu od 3,98 €. Za narudžbe u iznosu od 26,55 € ili više, dostava je besplatna. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

9. Isporuka kupcu

Kupac svojim potpisom na odgovarajućoj ispravi o dostavi potvrđuje primitak, odnosno isporuku proizvoda te primitak potvrde o sklapanju ugovora o kupoprodaji. Primitkom od strane Kupca smatra se da je pošiljka dostavljena u neoštećenom stanju, te je nakon primitka pošiljke na opisani način Prodavatelj oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti s te osnove. U trenutku potpisa Kupca na način opisan u ovom članku, rizik slučajne propasti i oštećenja proizvoda prelazi na Kupca.

U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije ga primiti bez razloga, Prodavatelj ima pravo u za tu svrhu predviđenim slučajevima naplatiti iznos izravnih troškova povrata proizvoda, te u tom slučaju zadržati na ime takvih troškova i iznos, odnosno dio iznosa naplaćenog na ime kupoprodajne cijene.

10. Pregled prilikom isporuke (dostave) i odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Kupac treba isporučeni proizvod prilikom isporuke (dostave) pregledati te provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke, te u slučaju postojanja takvih oštećenja ili nedostataka odmah isto reklamirati dostavljaču. Kupac ima pravo odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja, što će biti potvrđeno zapisnikom.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, Kupac ima pravo na isporuku uistinu naručenog proizvoda, a ako to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda i eventualne cijene dostave te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod. Povrat je potrebno najaviti pozivom službi za korisnike na broj 01 3710 300 ili e-mailom na: info@shop.franck.eu. Radno vrijeme službe za korisnike je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Navedeno se odnosi i na slučaj kada isporučen proizvod ne odgovara naručenom odnosno kupljenom proizvodu.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem Webshopa sukladno važećem Zakonu o obveznim odnosima. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

11. Reklamacija

Ako Kupac prilikom uporabe određenog proizvoda smatra da je proizvod neispravan, potrebno je da, bez odgađanja, obavijesti Prodavatelja na adresu Vodovodna 20, 10 000 Zagreb ili na e-mail info@shop.franck.eu.

Nakon zaprimanja reklamacije, Prodavatelj će Kupcu poslati potvrdu primitka reklamacije te informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se za proizvod dobiti povrat novca ili je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis.

U slučaju da je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis, proizvod će biti potrebno dostaviti u ovlašteni servis na adresu Franck d.d., Centralni servis, Radnička cesta 177, 10 000 Zagreb.

12. Komercijalno jamstvo

12.1. Povrh prava Kupca koja proizlaze iz odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda, Kupac za pojedine proizvode ima prava koja proizlaze iz komercijalnog jamstva Prodavatelja na temelju Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača u skladu s niže navedenim.

12.2. Jamstveni rok i uvjeti komercijalnog jamstva za proizvode ako proizvod ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o komercijalnom  jamstvu ili u relevantnom povezanom reklamnome materijalu koji je bio dostupan Kupcu u trenutku ili prije sklapanja pojedinačnog ugovora o kupoprodaji. Radi otklanjanja svake dvojbe, ako su uvjeti utvrđeni u izjavi o komercijalnom jamstvu manje povoljni za Kupca od uvjeta utvrđenih u povezanom reklamnome materijalu, komercijalno jamstvo je obvezujuće prema uvjetima utvrđenima u reklamnome materijalu koji se odnosi na komercijalno jamstvo, osim ako je prije sklapanja ugovora povezani reklamni materijal bio ispravljen na jednak ili usporediv način kao i kada je dan.

12.3. Prodavatelj zadržava pravo ispraviti povezani reklamni materijal prije sklapanja ugovora, i to na jednak ili usporediv način kao i kada je dan.  

12.4. Kupac može, ako proizvod koji je kupio nema određene specifikacije ili druge zahtjeve navedene u Izjavi o komercijalnom jamstvu ili povezanom reklamnom materijalu, zahtijevati od Prodavatelja da se stvar popravi u razumnom roku ili, ako se to ne učini, da mu se umjesto neispravnog proizvoda preda proizvod koji zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve.

12.5. Kako bi Kupac ostvario prava iz jamstva, potrebno je proizvod koristiti u skladu s priloženim Uputama za uporabu koje su dostavljene Kupcu uz proizvod te je potrebno da Kupac predoči Izjavu o komercijalnom jamstvu i račun.

12.6. Prodavatelj priznaje troškove prijevoza Kupca, u slučaju da se radi o opravdanoj reklamaciji.

12.7. Rok za otklanjanje neispravnosti je 30 dana od dana zaprimanja proizvoda.

12.8. Jamstveni rok je 12 mjeseci od dana kupnje proizvoda. Jamstveni rok se produljuje za onoliko dana koliko je proizvod zbog reklamacije bio izvan uporabe.

12.9. Ako jamstveni rok nije naveden ili uz proizvod nije dostavljena Izjava o komercijalnom jamstvu , proizvođač proizvoda ne jamči za ispravnost stvari u tijeku određenog vremena.

12.10. Kad je zbog neispravnosti proizvoda izvršena zamjena ili bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

12.11. Prava Kupca po osnovi jamstva gase se nakon isteka jedne godine računajući od dana kad je od njega zatražio popravak ili zamjenu stvari.

13. Jednostrani raskid ugovora od strane kupca

Sukladno ZZP-u, Kupac koji je potrošač u smislu definicije ZZP-a ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma dostave proizvoda, odnosno dostave zadnjeg proizvoda koji je obuhvaćen pojedinom narudžbom. Cjelovite informacije vezane uz pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora navedene su u ZZP-u.

Iznimka od ovog prava na raskid odnosi se na proizvode za koje članak 79. ZZP-a isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora, kao što su primjerice:

 • lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe,
 • zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon isporuke (primjerice, Kupac ne može jednostrano raskinuti ugovor i vratiti kavu, čaj ili drugi prehrambeni proizvod ako je već otvorio pakiranje proizvoda).
 • roba koja je zbog svoje prirode nakon isporuke nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 • ako je prilikom utvrđivanja neispravnosti proizvoda konzumirano više od pola proizvoda,
 • isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a isporuka može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi se ovdje. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor, na način da obrazac pošalje na poslovnu adresu Prodavatelja, Vodovodna 20, 10 000 Zagreb ili na info@shop.franck.eu. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će Kupcu, bez odgađanja, dostaviti elektroničkom poštom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora Prodavatelj će postupiti prema ZZP-u. Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen nakon što Kupac vrati kupljeni proizvod, odnosno nakon zaprimanja dokaza od strane Kupca da je proizvod poslan natrag Prodavatelju, odnosno trećoj osobi određenoj od strane Prodavatelja. Povrat proizvoda Kupac je dužan izvršiti, bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana izjavljivanja jednostranog raskida ugovora.

Kupac je na temelju ZZP-a dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ako Kupac želi može se obratiti Prodavatelju pozivom službi za korisnike na broj 01 3710 300 ili e-mailom na: info@shop.franck.eu radi pribavljanja dodatnih obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Prodavatelja. Radno vrijeme službe za korisnike je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. ZZP-a odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja i korištenja kupljenog proizvoda, u slučaju raskida ugovora na način opisan ovim člankom. Kupac je također odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je vraćen Prodavatelju ili trećoj osobi određenoj od strane Prodavatelja, oštećen ili uništen, u kojem slučaju neće ostvariti pravo na povrat punog plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.

Zahtjev Kupca za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora, sukladno ovom članku Općih uvjeta. Kupac je u tom slučaju obvezan ispuniti obrazac za povrat proizvoda. Sve proizvode u slučaju jednostranog raskida sukladno ovom članku (povrat ili zamjena) potrebno je poslati na adresu Prodavatelja ili drugu adresu naznačenu u spomenutom obrascu.

14. Osobni podaci

U svrhu kupnje u Webshopu Kupac/Posjetitelj u tu svrhu upisuje svoje osobne podatke: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela.

Prilikom kupnje Kupac potvrđuje dodatno prihvat ovih Općih uvjeta i Pravila privatnosti.

Prodavatelj se obvezuje čuvati povjerljivost osobnih podataka Kupaca i Posjetitelja i s istima postupati u skladu s GDPR-om i drugim važećim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci Kupaca, koji su dani prilikom kupnje, obrađuju se u svrhu realizacije ugovora putem Webshopa, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja i dostave proizvoda. Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, kao i u svrhu informiranja Kupaca o novostima i ponudama u okviru Webshopa, sve sukladno legitimnom interesu Prodavatelja.

Kupci i Posjetitelji su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke. U slučaju povrede ove obveze Kupca ili Posjetitelja, Prodavatelj ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. Obrada osobnih podataka u svrhe izvršenja Ugovora uvjet je za pružanje usluge, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati. U slučaju da Kupac ne želi dati svoje osobne podatke, neće moći sklopiti ugovor s Prodavateljem, odnosno izvršiti kupnju na Webshopu.

Prodavatelj neće otkriti niti prenositi osobne podatke Kupaca i Posjetitelja trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji Proizvoda (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, dobavljače kupljenog proizvoda u svrhu obračuna, isporuke i dostave naručenog proizvoda, i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sustava putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa Kupaca, Posjetitelja i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba. Osobni podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima temeljem na zakonu zasnovanom zahtjevu.

Prodavatelj će čuvati osobne podatke, prikupljene u svrhu izvršenja Ugovora, obrađivati u razdoblju potrebnom za ostvarenje svrhe, u skladu s mjerodavnim pravom, trenutačno maksimalno 11 godina. Više informacija o obradi osobnih podataka dostupno je u Pravilima privatnosti na Webshopu.

Prodavatelj poduzima mjere kojima se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

15. Prigovori kupaca

Kupac ima pravo podnijeti prigovor na izvršenu uslugu prodaje putem Webshopa na adresu Franck d.d., 10000 Zagreb, Vodovodna 20, ili putem elektroničke pošte na adresu info@shop.franck.eu te u poslovnim prostorijama Prodavatelja. Prodavatelj će bez odgode potvrditi primitak prigovora Kupca, te na isti odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Kupac nadalje ima pravo temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, pokrenuti postupak rješavanja potrošačkog spora putem ORS platforme (eng. ODR) pred tijelom za alternativno rješavanje sporova kojoj se može pristupiti na adresi https://ec.europa.eu/consumers/odr.

16. Odgovornosti i ograničenja odgovornosti

Prodavatelj se prema svojim mogućnostima trudi osiguravati ažurnost i točnost podataka koji su objavljeni na stranicama Webshopa. Unatoč tome, karakteristike proizvoda, rok isporuke (dostave) ili cijena mogu se promijeniti tako da Prodavatelj ne uspije ispraviti podatke na stranici. U takvom slučaju, Prodavatelj će Kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Stranica Webshopa može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja ili nadogradnje sustava, zbog tehničkih poteškoća, uslijed više sile ili drugih uzroka. Prodavatelj (kao i treće strane povezane s njim) nije odgovoran, u mjeri kojoj je to dopušteno u skladu s mjerodavnim pravom, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost Webshopa, bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad i/ili tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka te bilo kakva potraživanja ili gubitke koja iz tog proizlaze.

Prodavatelj nije odgovoran Kupcu i/ili Posjetitelju za bilo koju štetu i troškove koji mogu nastati ili biti vezani uz korištenje Webshopa, kao i bilo koju štetu koja može nastati trećim osobama uporabom ili korištenjem internetske stranice Prodavatelja.

Za kupnju na Webshopu Kupac mora imati valjanu internetsku vezu. Usluge koje pruža Prodavatelj putem Webshopa ne uključuje troškove koje snosi Kupac/Posjetitelj koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup Webshopu. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja Webshopa.

Sadržaj Prodavateljeve stranice Webshopa je zaštićen i Prodavatelj ostvaruje isključivo pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na Prodavateljevim stranicama obveza je prethodno kontaktirati Prodavatelja putem e-mail adrese info@shop.franck.eu.

17. Intelektualno vlasništvo

Stranica Webshopa sadrži materijale Prodavatelja zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na stranicama Webshopa isključivo su pravo Prodavatelja, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način stranica Webshopa bez izričitog pismenog odobrenja Prodavatelja strogo je zabranjeno.
Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Prodavatelja, kao i nositelja autorskog prava.

Kupac/Posjetitelj može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Webshopa dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe Kupca/Posjetitelja.

Kupac/Posjetitelj se obvezuje da neće na ovim stranicama Webshopa postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava.

Prodavatelj ne snosi obvezu izvješćivati Kupca/Posjetitelja, ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.

Korištenjem ili pristupom ovoj stranici Kupac/Posjetitelj ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvo pravo iskorištavanja, licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu Prodavatelju i/ili trećoj osobi. Kupac/Posjetitelj i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

18. Mjerodavno pravilo i nadležnost suda

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Općih uvjeta mjerodavno je hrvatsko pravo, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internetske stranice Prodavatelja, korištenja Webshopa ili u svezi s Webshopom.

U slučaju spora između Prodavatelja i Kupca/Posjetitelja isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu.

19. Završne odredbe

Ovi Opći uvjeti i pravila podložni su promjenama, izmjenama i dopunama u bilo kojem trenutku. Bilo kakva izmjena ili ukidanje Općih uvjeta stupit će na snagu trenutkom objave na internetskim stranicama Prodavatelja.

Kupac/Posjetitelj se obvezuje povremeno iznova pročitati Opće uvjete kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ako Kupac/Posjetitelj koristi stranice Webshopa nakon izmjene Općih uvjeta, smatra se da je upoznat s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Prodavatelj isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu Kupcu/Posjetitelju ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Općih uvjeta, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta, i preostali dijelovi ovih Općih uvjeta će ostati na snazi.

Ako bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih prava iz ovih Općih uvjeta.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 2022. godine.

Proizvod je uspješno dodan u Favorite.

Proizvod je uspješno uklonjen iz Favorita.

Promo kod uspješno primjenjen.